การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


ประเภท : ITA

date update : 2021-09-19 views: 40การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ 2564
 


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อมูลพื้นฐาน 

O1 โครงสร้าง •คลิ๊กเพื่อดู


O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ •คลิ๊กเพื่อดู 


O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ •คลิ๊กเพื่อดู 


O17 E–Service • ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  


O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี •คลิ๊กเพื่อดู


O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน •คลิ๊กเพื่อดู


O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   คลิ๊กเพื่อดู


O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ  คลิ๊กเพื่อดู


O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ   คลิ๊กเพื่อดู


O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำเดือน  คลิ๊กเพื่อดู


O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 


O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 


O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 


O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   คลิ๊กเพื่อดู


O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิ๊กเพื่อดู


O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  คลิ๊กเพื่อดู


O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  คลิ๊กเพื่อดู


O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 


O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 


O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 


O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  


O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 


O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  แผนป้องกันการทุจริต 


O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  


O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 


O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 


O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  


O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด