โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หมู่ที่ 7

ประเภท : กิจกรรม

date update : 2023-04-24 views: 21


วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลหนองนกทา ได้ดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อลำดับความสำคัญ และนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 และดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลหนองนกทา ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด