ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ประเภท : ข่าวสารภายใน

date update : 2023-04-14 views: 25


ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
ดาวน์โหลดข้อมูล PDF ชื่อไฟล์ : ecAzkINarnPa.pdf
หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด