ประชาสัมพันธ์


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Date update : 2022-04-29 Views: 35

..

อ่านต่อ....


Download: UtTdvxvvIpB2.pdf

ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต Date update : 2022-04-29 Views: 31

..

อ่านต่อ....ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ปรัปชั่น Date update : 2022-04-29 Views: 26

..

อ่านต่อ....ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล Date update : 2022-04-29 Views: 24

..

อ่านต่อ....ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองนกทา Date update : 2022-04-29 Views: 26

..

อ่านต่อ....ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทา Date update : 2022-04-29 Views: 27

..

อ่านต่อ....สถิติการให้บริการของหน่วยงาน Date update : 2022-04-29 Views: 26

..

อ่านต่อ....สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ Date update : 2022-04-29 Views: 25

..

อ่านต่อ....แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต Date update : 2022-04-29 Views: 34

..

อ่านต่อ....การประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy Date update : 2022-04-29 Views: 27

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหนองนกทาใสสะอาด" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ..

อ่านต่อ....ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต Date update : 2022-04-29 Views: 27

ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)  เป็นแผนปฏิบัติการป้่องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลหนองนกทา ..

อ่านต่อ....ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Date update : 2022-04-25 Views: 28

..

อ่านต่อ....ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักกงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนังกานจัดเก็บรายได้ Date update : 2022-04-25 Views: 32

..

อ่านต่อ....ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ Date update : 2022-04-25 Views: 23

..

อ่านต่อ....ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Date update : 2022-04-25 Views: 28

     ด้วยเทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ตำแน่ง 1 อัตรา  ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวั ..

อ่านต่อ....แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Date update : 2022-03-07 Views: 58

..

อ่านต่อ....การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) Date update : 2022-03-04 Views: 78

..

อ่านต่อ....วิดีทัศน์แนะนำเทศบาลตำบลหนองนกทา Date update : 2021-09-21 Views: 169

ท่่องเที่่ยวตำบลหนองนกทา  https://www.youtube.com/watch?v=pEXQJsFHVXg ..

อ่านต่อ....ประกาศ การใช้งานเว็บเทศบาลหนองนกทา Date update : 2021-09-07 Views: 194

ประกาศ การใช้งานเว็บเทศบาลหนองนกทา ในการใช้งานออนไลน์ ให้ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่น สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาล ได้รับทราบ และตรวจสอบ แนะนำ ติดต่อในกิจต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและฉับไว  ..

อ่านต่อ....หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด