กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 Date update : 2022-04-30 Views: 85

..

อ่านต่อ....


Download: 9R9vCVszATr6.pdf

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการดำเนินการตาม พรบ.ภาษี Date update : 2022-04-30 Views: 58

..

อ่านต่อ....


Download: DfAzM4pd537N.pdf

พรบ.พม.สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 2552 Date update : 2022-04-30 Views: 64

..

อ่านต่อ....


Download: eJtPPWWb0i03.pdf

ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง (ข้อ27) Date update : 2022-04-30 Views: 60

..

อ่านต่อ....


Download: xo5BLVgYyGO6.pdf

พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 2550 Date update : 2022-04-30 Views: 60

..

อ่านต่อ....


Download: MqD04kaBSFCv.pdf

พรบ.เทศบาล ฉบับที่ 13 Date update : 2022-04-30 Views: 60

..

อ่านต่อ....


Download: jFJje4VsqcdX.pdf

พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 Date update : 2022-04-30 Views: 51

..

อ่านต่อ....


Download: EiSlOi1dpIae.pdf

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 256 Date update : 2022-04-30 Views: 55

..

อ่านต่อ....


Download: oTn9XKyYUPuz.pdf

ประกาศการป้องกันและปราบปรามการทุจริต Date update : 2022-04-30 Views: 52

..

อ่านต่อ....


Download: b41VNHX0mqPH.pdf

พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 Date update : 2022-04-30 Views: 54

..

อ่านต่อ....


Download: LKYxLmx1mSiZ.pdf

หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด