กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 Date update : 2023-03-31 Views: 82

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 ..

อ่านต่อ....ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 Date update : 2023-03-31 Views: 71

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ..

อ่านต่อ....


Download: jEycCRaBmqS2.pdf

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น Date update : 2023-03-31 Views: 73

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ..

อ่านต่อ....ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 Date update : 2022-04-30 Views: 66

..

อ่านต่อ....


Download: 9R9vCVszATr6.pdf

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการดำเนินการตาม พรบ.ภาษี Date update : 2022-04-30 Views: 67

..

อ่านต่อ....


Download: DfAzM4pd537N.pdf

พรบ.พม.สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 2552 Date update : 2022-04-30 Views: 65

..

อ่านต่อ....


Download: eJtPPWWb0i03.pdf

ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง (ข้อ27) Date update : 2022-04-30 Views: 70

..

อ่านต่อ....


Download: xo5BLVgYyGO6.pdf

พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 2550 Date update : 2022-04-30 Views: 67

..

อ่านต่อ....


Download: MqD04kaBSFCv.pdf

พรบ.เทศบาล ฉบับที่ 13 Date update : 2022-04-30 Views: 84

..

อ่านต่อ....


Download: jFJje4VsqcdX.pdf

พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 Date update : 2022-04-30 Views: 91

..

อ่านต่อ....


Download: EiSlOi1dpIae.pdf

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 256 Date update : 2022-04-30 Views: 67

..

อ่านต่อ....


Download: oTn9XKyYUPuz.pdf

ประกาศการป้องกันและปราบปรามการทุจริต Date update : 2022-04-30 Views: 69

..

อ่านต่อ....


Download: b41VNHX0mqPH.pdf

พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 Date update : 2022-04-30 Views: 65

..

อ่านต่อ....


Download: LKYxLmx1mSiZ.pdf

หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด