ข่าวสารภายใน


ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ของเทศบาลตำบลหนองนทาก Date update : 2022-06-15 Views: 4

..

อ่านต่อ....คำสั่งเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด Date update : 2022-06-14 Views: 10

..

อ่านต่อ....คำสั่งเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง Date update : 2022-06-14 Views: 5

..

อ่านต่อ....คำสั่งเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลหนองนกทา Date update : 2022-06-14 Views: 4

..

อ่านต่อ....คำสั่งเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง Date update : 2022-06-14 Views: 5

..

อ่านต่อ....คำสั่งเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองนกทา Date update : 2022-06-14 Views: 5

..

อ่านต่อ....คำสั่งเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล Date update : 2022-06-14 Views: 4

..

อ่านต่อ....คำสั่งเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลหนองนกทา Date update : 2022-06-14 Views: 4

..

อ่านต่อ....คำสั่งเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา Date update : 2022-06-14 Views: 5

..

อ่านต่อ....คำสั่งเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง Date update : 2022-06-14 Views: 4

..

อ่านต่อ....คำสั่งเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล Date update : 2022-06-14 Views: 5

..

อ่านต่อ....คำสั่งเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา Date update : 2022-06-14 Views: 3

..

อ่านต่อ....คำสั่งเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง Date update : 2022-06-14 Views: 3

..

อ่านต่อ....ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับเทศบาลตำบลหนองนกทา Date update : 2022-05-02 Views: 39

..

อ่านต่อ....การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ Date update : 2022-04-30 Views: 30

..

อ่านต่อ....การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี Date update : 2022-04-30 Views: 33

..

อ่านต่อ....การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Date update : 2022-04-30 Views: 36

..

อ่านต่อ....


Download: SXRDdzeEJDro.pdf

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองนกทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Date update : 2022-04-30 Views: 27

..

อ่านต่อ....รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Date update : 2022-04-30 Views: 34

..

อ่านต่อ....รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Date update : 2022-04-29 Views: 27

..

อ่านต่อ....ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล Date update : 2022-04-29 Views: 28

..

อ่านต่อ....ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง ประกาศฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 Date update : 2022-04-29 Views: 26

..

อ่านต่อ....คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ Date update : 2022-04-29 Views: 31

..

อ่านต่อ....ข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน Date update : 2022-04-29 Views: 28

..

อ่านต่อ....คำสั่งเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลหนองนกทา ประจำปีงบประมาณ 2565 Date update : 2022-04-29 Views: 29

..

อ่านต่อ....การประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง Date update : 2022-03-30 Views: 57

  ดำเนินการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เพื่อแจ้งแนวทางการมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ..

อ่านต่อ....ประกาศ การใช้งานเว็บเทศบาลหนองนกทา Date update : 2021-09-07 Views: 239

ประกาศ การใช้งานเว็บเทศบาลหนองนกทา ในการใช้งานออนไลน์ ให้ประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่น สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาล ได้รับทราบ และตรวจสอบ แนะนำ ติดต่อในกิจต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและฉับไว  ..

อ่านต่อ....หมวดอื่นๆ
ข่าวสารล่าสุด