ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุมาศ หมู่ที่ 3 บ้านนายูง

Share

     

 การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุมาศ หมู่ที่ 3 บ้านนายูง ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน  2561 เป็นเงิน 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)