ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย บ้านหนองนกทา (ทล.202)- บ้านโนนสูง บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 1

Share

     การประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองนกทา (ทล.202) -บ้านโนนสูง บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 1 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 515,000 บาท