ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองนกทา(ทล.202) - บ้านโนนสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Share

     เทศบาลตำบลหนองนกทามีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองนกทา(ทล.202) - บ้านโนนสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,115,500 บาท

 

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000 บาท ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองนกทา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongnoktha.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-856023-4 ในวันและเวลาราชการ