ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนายูง หมู่ที่ 3 ขนาด 51-80 คน

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนายูง หมู่ที่ 3 ขนาด 51-80 คน ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 2,410,000 บาท