ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองนกทา(ทล.202) - บ้านโนนสูง

Share

     การประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองนกทา(ทล.202) - บ้านโนนสูง ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เป็นเงิน 2,115,000 บาท