ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายการที่ต้องจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นของศูนย์เด็กเล็กวัดคีรีบรรพต ประจำปีงบประมาณ 2558

Share

     รายการที่ต้องจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นของศูนย์เด็กเล็กวัดคีรีบรรพต ประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี