ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านโนนอนามัย

Share

  เทศบาลตำบลหนองนกทามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านโนนอนามัย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 147,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองนกทา ในราคาชุดละ 500 บาท ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.nongnoktha.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-856023-4 ในวันและเวลาราชการ