ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกวดราคาจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองนกทา-บ้านป่าติ้ว

Share

   ด้วยเทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านหนองนกทา-บ้านป่าติ้ว หมู่ 1  ตำบลหนองนกทา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 1,742,000.- บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 2,000.-บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ระหว่างวันที่ 1ึ7 มีนาคม 2558 - 24  มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4548-6023-4 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.nongnoktha.go.th