ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกวดราคาจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านนาสะแบง-บ้านหนองนกทา

Share

   ด้วยเทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านนาสะแบง - บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนกทา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3,660 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 3,864,000.- บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 2,000.-บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2558 - 24  มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4548-6023-4 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.nongnoktha.go.th