ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนสูง หมู่ 5

Share

   ด้วยเทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนสูง หมู่ 5 ตำบลหนองนกทา งบประมาณทั้งสิ้น 5,089,000.- บาท (ห้าล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 3,000.-บาท ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2558 - 24  มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4548-6023-4 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.nongnoktha.go.th  หรือที่เฟสบุ๊ค  เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี