ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 [ 24/09/61 ]
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24/09/61 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านคำสง่า [ 24/09/61 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านป่าติ้ว [ 24/09/61 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุมาศ หมู่ที่ 3 บ้านนายูง [ 24/09/61 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 [ 26/05/59 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 [ 26/05/59 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 [ 26/05/59 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 [ 26/05/59 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 [ 26/05/59 ]
ประกาศรายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 หลักเขต [ 26/05/59 ]
ประกาศรายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคำหมากไหล [ 26/05/59 ]
ประกาศรายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนศิลา [ 26/05/59 ]
ประกาศรายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาสะแบง [ 26/05/59 ]
ประกาศรายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองนกทา [ 26/05/59 ]
ประกาศรายงานการการประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ [ 26/05/59 ]
ประกาศรายงานการประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ [ 26/05/59 ]
ประกาศรายงานการประมาณราคากลางโครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก [ 26/05/59 ]
ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ต่อ) [ 28/01/59 ]
ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 28/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย บ้านคึมสร้างหิน (ทล.202)- บ้านโนนสูง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 [ 26/05/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย บ้านหนองนกทา (ทล.202)- บ้านโนนสูง บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 1 [ 26/05/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านโนนอนามัย [ 17/03/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาสะแบง [ 16/02/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคึมพอก สายบ้านคึมพอก - สันติมินิมาตร [ 16/02/59 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 8 บ้านคำหมากไหล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 08/02/59 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านป่าติ้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 28/01/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำหมากไหล หมู่ที่ 8 แบบผิวดินขนาดใหญ่ [ 05/01/59 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศพด. (สถ.ศพด.2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 24/12/58 ]
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองนกทา(ทล.202) - บ้านโนนสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 24/12/58 ]
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านคึมสร้างหิน (ทล.202)-บ้านโนนสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 24/12/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนายูง หมู่ที่ 3 ขนาด 51-80 คน [ 21/12/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านคึมสร้างหิน (ทล.202)-บ้านโนนสูง [ 21/12/58 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองนกทา(ทล.202) - บ้านโนนสูง [ 21/12/58 ]
รายการที่ต้องจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นของศูนย์เด็กเล็กวัดคีรีบรรพต ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30/09/58 ]
สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคีรีบรรพต [ 30/09/58 ]
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน ศพด.วัดคีรีบรรพต [ 15/09/58 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 [ 02/09/58 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านหนองแฝก [ 25/08/58 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านคำหมากไหล [ 25/08/58 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านโนนสูง [ 25/08/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 [ 09/06/58 ]
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านโนนศิลา [ 09/06/58 ]
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านโนนอนามัย [ 09/06/58 ]
ประกวดราคาจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านหนองนกทา-บ้านป่าติ้ว [ 26/01/15 ]
ประกวดราคาจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านคำสง่า-บ้านบุ่งซวย(คึมสร้าง) [ 26/01/15 ]
ประกวดราคาจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านนาสะแบง-บ้านหนองนกทา [ 26/01/15 ]
ประกวดราคาจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านโนนอนามัย-บ้านคำสง่า [ 26/01/15 ]
ประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านโนนสูง หมู่ 5 [ 26/01/15 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมลูกรังไหล่ทาง ถนนสายบ้านโนนศิลา-บ้านนาสะแบง [ 26/01/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านหนองแฝก ตำบลหนองนกทา [ 24/12/57 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองนกทา [ 30/10/57 ]