ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจและซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านที่ชำรุดเสียหาย

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา  15.00 น. นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา   ได้นำพนักงานลงพื้นที่เพื่อสำรวจถนนภายในหมู่บ้าน  บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ซึ่งชำรุดเสียหายอย่างหนักทำให้การสัญจรไปมาลำบาก  และได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมาได้สะดวก

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทาหลังใหม่

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา  11.00 น. เทศบาลตำบลหนองนกทา นำโดยนางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง พร้อมด้วยชาวบ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 4   ร่วมกันถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ในพิธีเปิดอาคารศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าติ้วในสังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทาหลังใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา  09.00 น. นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยนางสุกัญญา แช่มช้อย ปลัดเทศบาลตำบลหนองนกทา  ได้ร่วมทำบุญวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปรองดอง สมานฉันท์ ระดับตำบล

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา  09.00 น. คณะกรรมการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ ระดับตำบล ได้เชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน  ผู้นำชุมชน ทุกหมู่บ้านในเขตพืนที่ตำบลหนองนกทา เข้าร่วมประชุมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีบุญบั้งไฟท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองนกทาเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลหนองนกทา ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี องค์กรปกครองท้องถิ่นในอำเภอเขมราฐ ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่และประชาชนในตำบลหนองนกทา ได้พร้อมใจกันจัดงานบุญบั้งไฟท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองนกทาเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 ณ เทศบาลตำบลหนองนกทา เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยในงานจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ การประกวดขบวนแห่บั้งไฟเอ้  การประกวดเทพีบั้งไฟ การประกวดกลองยาว การแข่งขันกีฬาบ้านพื้น เป็นต้น  

อ่านเพิ่มเติม...

ทต.หนองนกทา ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลหนองนกทา นำโดยนางวันเพ็ญ  ศิริผลา  นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา  นางสุกัญญา แช่มช้อย ปลัดเทศบาลตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย  

อ่านเพิ่มเติม...

ทต.หนองนกทา ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟท้องถิ่นเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน

เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลหนองนกทา นำโดยนางวันเพ็ญ  ศิริผลา  นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟท้องถิ่นเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ประจำปี 2557 ณ วัดถ้ำตาลาว ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นพบภาพเขียนโบราณอายุประมาณ 1,500 ปี ที่บ้านโนนศิลา หมู่ 7 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 นางวันเพ็ญ  ศิริผลา  นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยคณะ ได้นำเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลหนองนกทา โดยเทศบาลตำบลหนองนกทาได้ค้นพบแหล่งภาพเขียนโบราณที่มีอายุประมาณ 1,500 ปี  ที่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  และจะทำการสำรวจเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

นายก ทต.หนองนกทา พร้อมคณะรับมอบสีและอุปกรณ์จากวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30  น. นายมงคล จึงมั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ พร้อมคณะ ได้นำสีพร้อมอุปกรณ์ทาสีจำนวนมากมามอบให้กับเทศบาลตำบลหนองนกทา เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทา ณ ห้องประชุมท้องถิ่นพัฒนาสภาเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการมีส่วนของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. เทศบาลตำบลหนองนกทาได้จัดประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  โดยได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท้องถิ่นพัฒนาสภาเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

มอบพัดลมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนศิลา

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 น. นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลและนักวิชาการศึกษา ได้มอบพัดลม จำนวน 1 เครื่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนศิลา หมู่ 7

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าติ้ว

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลและนักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อปรึกษาแนวทางในการปรับปรุง ซ่อมแซม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าติ้ว หมู่ 4

อ่านเพิ่มเติม...