ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทต.หนองนกทา ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟท้องถิ่นเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน

เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลหนองนกทา นำโดยนางวันเพ็ญ  ศิริผลา  นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟท้องถิ่นเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน ประจำปี 2557 ณ วัดถ้ำตาลาว ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

อ่านเพิ่มเติม...

ค้นพบภาพเขียนโบราณอายุประมาณ 1,500 ปี ที่บ้านโนนศิลา หมู่ 7 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 นางวันเพ็ญ  ศิริผลา  นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยคณะ ได้นำเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลหนองนกทา โดยเทศบาลตำบลหนองนกทาได้ค้นพบแหล่งภาพเขียนโบราณที่มีอายุประมาณ 1,500 ปี  ที่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี  และจะทำการสำรวจเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

นายก ทต.หนองนกทา พร้อมคณะรับมอบสีและอุปกรณ์จากวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30  น. นายมงคล จึงมั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ พร้อมคณะ ได้นำสีพร้อมอุปกรณ์ทาสีจำนวนมากมามอบให้กับเทศบาลตำบลหนองนกทา เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทา ณ ห้องประชุมท้องถิ่นพัฒนาสภาเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการการมีส่วนของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. เทศบาลตำบลหนองนกทาได้จัดประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  โดยได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท้องถิ่นพัฒนาสภาเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

มอบพัดลมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนศิลา

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00 น. นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลและนักวิชาการศึกษา ได้มอบพัดลม จำนวน 1 เครื่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนศิลา หมู่ 7

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าติ้ว

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลและนักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อปรึกษาแนวทางในการปรับปรุง ซ่อมแซม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าติ้ว หมู่ 4

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบมรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โอกาสนี้ นายสมชัย คล้ายทับทิม นายอำเภอเขมราฐ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธิเปิดการฝึกอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 60 คน ชุดวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ 05 ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นนคงภายในราชอาณาจักร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบล ร่วมพิธี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...

สืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลหนองนกทา โดย นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2557 ณ บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนกทา และในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพิสิษฐ์ สันตพันธ์ (อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองนกทา ให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมก่อเจดีย์ทรายในงานประเพณี 'เนาว์ภูอ่าง' บ้านหลักเขต

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมก่อเจดีย์ทรายกับชาวบ้านหลักเขต หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนกทา ซึ่งได้จัด 'งานประเพณีเนาว์ภูอ่าง' เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และวัดภูอ่าง ก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศสวยงาม อีกแห่งหนึ่งของตำบลหนองนกทา อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพฯ

นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ได้รับเชิญให้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ ซึ่งเทศบาลตำบลหนองนกทา ได้ส่งบุคลากรร่วมฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

ฝึกอบรมตามโครงการศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2557

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น.-12.00 น. เทศบาลตำบลหนองนกทา โดย นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา างสุกัญญา แช่มช้อย ปลัดฯ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมฝึกอบรม ตามโครงการศึกษาดูงานนอกพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานในการให้บริการประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2557 ถึง 2 พฤษภาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

คาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น.-12.00 น. เทศบาลตำบลหนองนกทา โดย นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกทา เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต โดยมีหน่วยคาราวานบริการสุขภาพเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพและรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมท้องถิ่นพัฒนา เทศบาลตำบลหนองนกทา

อ่านเพิ่มเติม...