ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                                                           

          ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองนกทามีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน  1 ตำแหน่ง  1 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4542-9346

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

                                                           

       เทศบาลตำบลหนองนกทา  ขอเชิญชวนประชาชนหันมาแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือ  นำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะที่เกิดจากกิจวัตรประจำวันของทุกคนมากน้อยต่างกันไปจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ถ้าคิดเป็นระดับชุมชนและระดับหมู่บ้านแล้วจะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว เนื่องจากหน่วยงานที่นำขยะไปทิ้งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย การคัดแยกขยะจึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง การคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่โดยทั่วไป     แบ่งออกได้เป็น  4  ประเภท  คือ

1.ขยะย่อยสลายหรือขยะเศษอาหาร เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย  มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว       ขยะประเภทกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ เปลือกไม้  เป็นต้น

2. ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้  ขยะประเภทนี้สามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ด้วย เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น

3. ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลาย ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้  และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆ ได้  เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอร์ยที่เปื้อนอาหาร เป็นต้น

4. ขยะพิษอันตราย ถือเป็นขยะอันตรายที่ต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากสมบัติทางกานภาพ เคมี และชีวภาพ ได้แก่  สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถ่านไปฉาย หลอดไฟ กระป๋องฉีดสเปรย์ และขยะติดเชื้อในสถานพยาบาล

ขยะทั้ง  3  ประเภทข้างต้น  ทำให้ต้องทิ้งเพื่อให้รถมาเก็บขนไปทำลายหรือกำจัดต่อไป  ถ้าเราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ให้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวติประจำวัน  ไม่ใช่เพื่อเพื่อความเป็นระเบียบอย่างเดียวเพราะการแยกขยะในบ้านที่มีทั้งกระดาษ พลาสติก แก้วโลหะ เศษอาหาร หรือแม้แต่ขยะมีพิษมีประโยชน์มากกว่าที่คิด 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

                                                           

        เทศบาลตำบลหนองนกทา จะดำเนินการออกจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเคลื่อนที่  ประจำปี  2562  โดยจะลงพื้นที่จัดเก็บภาษีดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่  11  กุมภาพันธ์  2562  เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

                                                           

         ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  ประจำปี  2562

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562

                                                           

          เทศบาลตำบลหนองนกทา  ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการและประชาชนมาติดต่อและยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562  ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4585-6023

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                                                           

          ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองนกทามีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน  1 ตำแหน่ง  1 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14-22 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองนกทา (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4585-6023

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ของเทศบาลตำบลหนองนกทา

      ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของเทศบาลตำบลหนองนกทา คลิกที่ลิงค์https://itas.nacc.go.th/iit/owakko

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ของเทศบาลตำบลหนองนกทา

      ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของเทศบาลตำบลหนองนกทา คลิกที่ลิงค์https://itas.nacc.go.th/iit/owakko

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทา

      วันที่ 27 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองนกทา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองนกทา โดยมีนางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการเตรียมความพร้อม ระดับปฐมวัย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561

      วันที่ 18 มีนาคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบล หนองนกทา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงก่อกำเนิดปฐมบทท้องถิ่นไทย โดยทรงยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อปี พ.ศ. 2448 และได้วิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่โดยรอบศาลากลางอีกด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560

      วันที่ 15 มีนาคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธี เปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหนองนกทาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16

      วันที่ 11 มีนาคม 2561 นางวันเพ็ญ ศิริผลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี เปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลหนองนกทาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16 และภาพการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองนกทา  

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 35