ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

พรมเช็ดเท้า

 พรมเช็ดเท้า ผลิตภัณฑ์ของตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ ตำบลหนองนกทา เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเขมราฐ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา เมื่อปี พ.ศ. 2548 บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 6 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลหนองนกทา และรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้น คือ กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชาวบ้านหลังฤดูทำนา โดยเริ่มจากการฝึกอบรม เรียนรู้ขั้นตอนการทอพรมเช็ดเท้า และสอนชาวบ้านให้นำเศษผ้าที่เหลือใช้ มาทอเป็นลวดลายต่าง ๆ มากมายปัจจุบันกลุ่มทอพรมเช็ดเท้า บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 6 มีการขยายการผลิตภัณฑ์และเป็นที่รู้จักของหมู่บ้าน และตำบลใกล้เคียงอย่างแพร่หลาย

อ่านเพิ่มเติม...