ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สำนักปลัด
     
 
 
 
นายพชระ โขสูงเนิน
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
นางละมัย แสงสุกวาว
นายชัด นวลเปล่ง
นางสาวทิพวัลย์ สีสะอาด
นักพัฒนาชุมชน
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
     
     
จ่าสิบเอกสันติ จันทร์พวง
     
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
           
     
     
พนักงานจ้าง
     
นายวัชรินทร์ ทองคู่
นางสาวศรินยา เสียงเพราะ
นางสาวภิรญา นิติปรีชาโชติ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
     
นายทรงเดช ริกำแง
นางสาวกัลยาณี รักษาศรี
นางสาวลนภา จันทปัญญา
นักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
 
นายมิตรฉัน เสียงเพราะ
นายมานะ    พิมพ์พาพันธ์ 
นายจรัญ แสนธงศิลป์
คนสวน
 ผู้ช่วยนักดับเพลิง
ยาม
     
         
นายไพทูล สนธิหา
         นายทองลือ  จำปาเรือง       นางสาวอาภาภรณ์  ทมเจริญ
คนงานทั่วไป
           พนักงานขับรถยนต์           ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคล
     
     
                                                   
นายพลรัตน์    แววคุ้ม นายอนิรุทธิ์    กันยะกาญจน์  
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   พขร.(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)