ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
กองคลัง
     
 
 
 
นางเพ็ญประภา วีระพันธ์
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
     
พนักงานเทศบาล

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
พนักงานจ้าง
     
 
 นายอนุชา  ทานุมา
นางสาวประภาไพ โชคเกิด
นางสาวปริยาภรณ์  เหลากลม 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บภาษี 
     
     
         นางสาวสวรรณี  สุภาษร    
                คนงานทั่วไป