ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
Share
กองการศึกษา
     
 
 
 
 
นายพชระ    โขสูงเนิน
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
 
นางเกษร บุญจิตต์
 
นางจิรัฐิกานต์ แก่นพันธ์
นักวิชาการศึกษา
 
ครู คศ.1
     
นางจันทราพร ศรีมาตย์
นางสุพิศ เสนาใหญ่
นางสาวเกษร วงศ์ษา
ครู คศ.1
ครู  คศ.1
ครู คศ.1
     
นางสาวรัศมี ริกำแง
นางวงค์เดือน หนูดี
นายสมาน ภาระพันธ์
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
     
   
นางสาวอรตา พูลเพิ่ม
   
ครู คศ.1
   
     
     
พนักงานจ้าง
     
 
นายประวิทย์ บุษบง
 
นางนภัทสกร อุ่นชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาววิไลวรรณ เรืองโสม
นางสาวสุณิสา แก้วจินดา
นางสาวหยาดฟ้า จันทปัญญา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)
     
 
 
 
นางสาวอภิญญา  ศรีแก้ว
 
 
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)