ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
หัวหน้าส่วนราชการ
     
 
 
 
นางสุกัญญา แช่มช้อย
 
 
ปลัดเทศบาล
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากอง
     
 
นายอรุณ  หอมหวล
 
นางเพ็ญประภา วีระพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
 
 
นายพชระ  โขสูงเนิน
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด