ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
คณะผู้บริหาร
     
 
 
 
นางวันเพ็ญ ศิริผลา
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา
 
     
 
 
นายวรรณกร    ชายแก้ว
 
นายชัยมงคล เรืองโสม
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา
 
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา
     
 
นายทองปลิว วงศ์ศรี
 
นายสวัสดิ์ วามะขันธ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองนกทา
 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีหนองนกทา