ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สภาเทศบาล
 
 
 
 
นางสาวเกศรี โคตรสิม
 
 
ประธานสภาเทศบาล
 
     
     
 
นายสำลี เหลากลม
 
นางศุข รักษาศรี
รองประธานสภาเทศบาล
 
เลขานุการสภาเทศบาล
     
     
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
 
 
นายศักดา แก้วลา
นายถาวร กาทอง
นายสมภาร ชารีรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
     
นางสาวเกศรี โคนรสิม
นายสีปัง พึ่งจิตร
นายถวัฒรชัย สิงห์ษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
 
 
 
 
 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
 
นางศุข รักษาศรี
นายสำลี เหลากลม
นายสมัย ทับทิมอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
     
นายสาทร สุภาษร
นายอำพร แสงสุกวาว
นายเวียงชัย ทีฆายุพรรค
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2