ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง (2)

Share

   งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

   กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยการใช้หลัก 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ คัดแยกขยะต้นทางและคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลหนองนกทา