ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี

Share

   งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

   การใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี และร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำสาธารณเพื่อให้สามารถใช้งานและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลหนองนกทา