ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศ เทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองนกทา ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2561

Share

   ประกาศ เทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองนกทา ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561