ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี

Share

   ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา  เรื่อง  แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559

     เทศบาลตำบลหนองนกทาจึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 259  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ และสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลหนองนกทา  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4585-6023-4 โทรสาร 0-4585-6024  หรือทางเว็บไซต์ www.nongnoktha.go.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองนกทา