ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

Share

   ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา  เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 

     เทศบาลตำบลหนองนกทาจึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลหนองนกทา  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4585-6023-4 โทรสาร 0-4585-6024  หรือทางเว็บไซต์ www.nongnoktha.go.th