ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

Share

   ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา  เรื่อง  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

     เทศบาลตำบลหนองนกทาจึงขอประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ และสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลหนองนกทา  หมายเลขโทรศัพท์ 0-4585-6023-4 โทรสาร 0-4585-6024  หรือทางเว็บไซต์ www.nongnoktha.go.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองนกทา