ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันภัยจากอัคคีภัย โดย งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองนกทา

Share

   งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันภัยจากอัคคีภัย ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่นี่

   ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย เป็นการยากที่จะควบคุม และป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้อย่างเด็ดขาด อัคคีภัยนั้นเปรียบเสมือน "ศัตรูที่ไม่รู้จักหลับ" และความประมาทเลินเล่อของผู้ทำงานหรือผู้ประกอบกิจการเป็นจำนวนมาก ย่อมจะเกิดและมีขึ้นได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง จึงเห็นควรที่จะต้องช่วยกันป้องกันอัคคีภัย ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลหนองนกทา