ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

เอกสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 09/03/58 ]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง (2) [ 02/02/58 ]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง [ 02/02/58 ]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี [ 02/02/58 ]
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 [ 12/12/60 ]
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561 (5) [ 12/12/60 ]
ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 [ 12/12/60 ]
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองนกทา ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2561 [ 12/12/60 ]
ประกาศ เทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2561 [ 12/12/60 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเขมราฐ อำเภอเดชอุดม และกิ่งอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี [ 02/02/58 ]
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 09/03/58 ]
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 09/03/58 ]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์อาเซียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28/01/58 ]
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 09/03/15 ]
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหนองนกทา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 7 อัตรา [ 09/03/58 ]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ป้องกันการระบาดของ โรคตาแดง [ 02/02/58 ]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ป้องกันการระบาดของ โรคมือ เท้า ปาก [ 28/01/58 ]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันภัยจากอัคคีภัย โดย งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองนกทา [ 12/01/58 ]