ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหลักเขต ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 เป็นเงิน 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคำหมากไหล ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 เป็นเงิน 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนศิลา ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 เป็นเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 407 ตัว งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 109,890 บาท

ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 47 รายการ ระหว่างวันที่ 19-25 มกราคม 2560 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4585-6023-4 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  เนื่องด้วยเทศบาลตำบลหนองนกทามีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 47   รายการ การยื่นซองเสนอราคาครั้งนี้ กำหนดราคาเริ่มต้นที่ 4,235 บาท ผู้สนใจเข้าร่วมการเสนอราคาขายทอดตลาดสามารถติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองนกทา ระหว่างวันที่ 19 -25 มกราคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nongnoktha.go.th หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4585-6023-4  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

     การประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย บ้านคึมสร้างหิน (ทล.202)- บ้านโนนสูง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 1,097,500 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย บ้านหนองนกทา (ทล.202)- บ้านโนนสูง บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 1 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 515,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านโนนอนามัย ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 170,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาสะแบง ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 200,000 บาท

 
 
Powered by Phoca Download