ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนสูง เป็นเงิน 200,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคำหมากไหล เป็นเงิน 200,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2560

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโนนอนามัย เป็นเงิน 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมูที่ 10 บ้านคึมพอก เป็นเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหลักเขต ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 เป็นเงิน 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคำหมากไหล ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 เป็นเงิน 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโนนศิลา ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 เป็นเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 407 ตัว งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 109,890 บาท

ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 47 รายการ ระหว่างวันที่ 19-25 มกราคม 2560 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4585-6023-4 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 
 
Powered by Phoca Download