ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 บ้านคำสง่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 80,000 บาท (-แปดหมื่นบาท-)  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน 2561

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านป่าติ้ว งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 200,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน 2561

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุมาศ หมู่ที่ 3 บ้านนายูง วงเงินที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน 2561

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนสูง เป็นเงิน 200,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคำหมากไหล เป็นเงิน 200,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2560

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโนนอนามัย เป็นเงิน 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมูที่ 10 บ้านคึมพอก เป็นเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหลักเขต ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 เป็นเงิน 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคำหมากไหล ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 เป็นเงิน 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)

 
 
Powered by Phoca Download