ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ขึ้นบน

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 47 รายการ ระหว่างวันที่ 19-25 มกราคม 2560 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4585-6023-4 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองนกทา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  เนื่องด้วยเทศบาลตำบลหนองนกทามีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 47   รายการ การยื่นซองเสนอราคาครั้งนี้ กำหนดราคาเริ่มต้นที่ 4,235 บาท ผู้สนใจเข้าร่วมการเสนอราคาขายทอดตลาดสามารถติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองนกทา ระหว่างวันที่ 19 -25 มกราคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nongnoktha.go.th หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4585-6023-4  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

     การประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย บ้านคึมสร้างหิน (ทล.202)- บ้านโนนสูง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 1,097,500 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย บ้านหนองนกทา (ทล.202)- บ้านโนนสูง บ้านหนองนกทา หมู่ที่ 1 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 515,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านโนนอนามัย ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 170,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาสะแบง ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 200,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านคึมพอก สายบ้านคึมพอก - สันติมินิมาตร ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 200,000 บาท

     เทศบาลตำบลหนองนกทามีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 8 บ้านคำหมากไหล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,945,000 บาท

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000 บาท ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองนกทา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongnoktha.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-856023-4 ในวันและเวลาราชการ

     เทศบาลตำบลหนองนกทามีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านป่าติ้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,945,000 บาท

     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000 บาท ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองนกทา ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongnok หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-856023-4 ในวันและเวลาราชการ

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำหมากไหล หมู่ที่ 8 แบบผิวดินขนาดใหญ่ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มกราคม 2559 เป็นเงิน 4,945,000 บาท

 
 
Powered by Phoca Download