ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11

วิสัยทัศน์

Share

วิสัยทัศน์ (Vision) เทศบาลตำบลหนองนกทา

 

 

"น้ำไหล  ไฟสว่าง  ทางดี  การศึกษา

 

 

และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นพัฒนา 

 

 

สาธารณสุขชุมชนปลอดภัย 

 

 

ใส่ใจอนุรัก์ทรัพยากรธรรมชาติ"