ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share

ประวัติความเป็นมา

 

 

      เทศบาลตำบลหนองนกทา เดิมขึ้นกับตำบลหนองผือ  ต่อมาแยกออกจากตำบลหนองผือ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529  โดยให้มีเขตการปกครองรวม 8 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ 1 บ้านหนองนกทา   โอนจาก  หมู่ที่  15  ตำบลหนองผือ

หมู่ 2 บ้านนาสะแบง      โอนจาก  หมู่ที่  18  ตำบลหนองผือ

หมู่3 บ้านนายูง             โอนจาก  หมู่ที่   3   ตำบลหนองผือ

หมู่ 4 บ้านป่าติ้ว            โอนจาก  หมู่ที่   4   ตำบลหนองผือ

หมู่ 5 บ้านโนนสูง           โอนจาก  หมู่ที่ 5    ตำบลหนองผือ

หมู่ 6  บ้านหนองแฝก     โอนจาก  หมู่ที่ 10   ตำบลหนองผือ

หมู่ 7 บ้านโนนศิลา         โอนจาก  หมู่ที่  19  ตำบลหนองผือ

หมู่ 8 บ้านคำหมากไหล    โอนจาก  หมู่ที่ 20  ตำบลหนองผือ

ต่อมาได้แยกหมู่บ้านออกอีก  จำนวน  5 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ 9   บ้านหลักเขต      แยกออกจาก  หมู่ที่  8  บ้านคำหมากไหล

หมู่ 10 บ้านคึมพอก        แยกออกจาก  หมู่ที่ 6  บ้านหนองแฝก

หมู่ 11 บ้านคำสง่า         แยกออกจาก  หมู่ที่ 2  บ้านนาสะแบง

หมู่ 12  บ้านเภาชมภู      แยกออกจาก  หมู่ที่ 4 บ้านป่าติ้ว

หมู่ 13  บ้านโนนอนามัย  แยกออกจาก  หมู่ที่ 1  บ้านหนองนกทา

 ต่อมาเทศบาลตำบลหนองนกทาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองนกทา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2556 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2556

      เทศบาบตำบลหนองนกทา ตั้งอยู่ริมถนนเส้นทาง เขมราฐ-ปทุมราชวงศา (ถนนอรุณประเสริฐ  หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202) ห่างจากตัวอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มาทางทิศตะวันตก ระยะทาง  14   กิโลเมตร