ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองนกทา อยู่ในระดับใด ?

มาก - 63.6%
ปานกลาง - 18.2%
น้อย - 18.2%

Total votes: 11
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share

ข้อมูลสภาพทั่วไป

 

ที่ตั้ง

 

      เทศบาลตำบลหนองนกทา ตั้งอยู่ริมถนนเส้นทาง เขมราฐ-ปทุมราชวงศา (ถนนอรุณประเสริฐ หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202) ห่างจากตัวอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มาทางทิศตะวันตก ระยะทาง 14 กิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 13 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 28,785 ตารางกิโลเมตร

 

อาณาเขต

 

 

เนื้อที่

 

      เทศบาลตำบลหนองนกทา มีเนื้อที่ทั้งหมด 48.48 ตารางกิโลเมตร จำนวนเนื้อที่ 30,300 ไร่ ใช้ทำการเกษตรโดยส่วนใหญ่ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ที่สาธารณะประโยชน์ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

 

ภูมิประเทศ

 

      สภาพภูมิประเทศของตำบลหนองนกทา มีเป็นลักษณะเป็นที่ราบสูง มีลำห้วยไหลผ่านหลายสาย เช่น ลำห้วยบังโกย ห้วยหว้า ห้วยกอย ซึ่งลำห้วยแหล่งนี้เป็นเสมือนสายเลือดหลัก ของการทำการเกษตร เพราะหลังฤดูทำนาจะมีการปลูกผัก และใช้น้ำจากแหล่งน้ำนี้แทบทั้งหมด

 

ลักษณะภูมิอากาศ

 

      สภาพภูมิอากาศของพื้นที่ตำบลหนองนกทา โดยทั่วไปช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 33.38 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวจะหนาวเย็นมากกว่าพื้นที่อื่น เพราะอิทธิพลความกดอากาศสูง และอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขง อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 20-35 องศาเซลเซียส ฤดูฝนจะมีฝนตกมากพอสมควร และเพียงพอในการทำการเกษตร แต่ปัญหาคือ พื้นที่เป็นที่ราบสูงและมีลักษณะเป็นดินลูกรังปนทรายทำให้การกักเก็บน้ำไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปัญหาขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก

 

จำนวนประชากร

 

 

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย หญิง
1 หมู่ที่ 1 บ้่านหนองนกทา 180 607 307 300
2 หมู่ที่ 2 บ้านนาสะแบง 129 446 224 222
3 หมู่ที่ 3 บ้านนายูง 226 764 393 371
4 หมู่ที่ 4 บ้านป่าติ้ว 103 412 204 208
5 หมู่ที่ 5 บ้านโนนสูง 209 684 334 350
6 หมู่ที่ 6 บ้านหนองแฝก 94 358 167 191
7 หมู่ที่ 7 บ้านโนนศิลา 108 363 183 180
8 หมู่ที่ 8 บ้านคำหมากไหล 155 599 302 297
9 หมู่ที่ 9 บ้านหลักเขต 148 424 198 226
10 หมู่ที่ 10 บ้านคึมพอก 93 297 157 140
11 หมู่ที่ 11 บ้านคำสง่า 137 512 261 251
12 หมู่ที่ 9 บ้านเภาชมภู 101 383 199 184
13 หมู่ที่ 10 บ้านโนนอนามัย 96 286 130 156
 รวม 1,781 6,442 3,233 3,209

 

ผลการจำนวนครัวเรือนในการสำรวจข้อมูล จปฐ.ปี 2555 จำนวน 1,613 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์ 1,613 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่ผ่านเกณฑ์ - คิดเป็นร้อยละ - (ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขมราฐ)

 

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

 

      เทศบาลตำบลหนองนกทามี พนักงานเทศบาล จำนวน 12 คน พนักงานจ้าง จำนวน 25 คน รวม 37 คน

 

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองนกทา

 

      เทศบาลตำบลหนองนกทามี คณะผู้บริหาร จำนวน 3 คน เลขานายกเทศมนตรีตำบล จำนวน 1 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบล จำนวน 1 คน สมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน 12 คน รวม 17 คน

 

สถานศึกษา

 

  มีโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

มีวิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

 

สาธารณะสุข

 

      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

 

ศาสนา